20 decembrie 2018

București

COMUNICAT DE PRESĂ

Primul raport independent de monitorizare în cadrul Pactelor de Integritate

Transparency International România și Institutul pentru Politici Publice publică astăzi primul raport independent de monitorizare elaborat în baza Pactului de Integritate semnat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Raportul prezintă rezultatele activităţii de monitorizare derulate pe parcursul a peste doi ani, pentru proiectul de cadastru implementat de ANCPI în zonele rurale din România: “Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară” [1]. În această perioadă au fost urmărite activitățile de planificare a proiectului și dezvoltarea documentației pentru achiziții publice de servicii de înregistrare cadastrală sistematică la nivelul a 194 de comune din 36 de județe. Totodată, TI-Romania şi IPP au formulat opinii privind conformitatea procedurii de achiziție publică cu legislația aplicabilă, normele etice și standardele de integritate și de recomandări și propuneri de îmbunătățire.

Principalele constatări ale monitorului independent în perioada acoperită de raport sunt prezentate mai jos. Accentul pus pe elementele ce țin de pregătirea proiectului este determinat de importanța acestei etape pentru desfășurarea pe mai departe a proiectului și influența nefastă pe care întârzierile acumulate o pot avea în următoarea perioadă:

Proiectul monitorizat “Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară”, implementat de ANCPI este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Pregătirea proiectului

Începerea proiectului a fost mult întârziată față de planificările inițiale.
Întârzierile acumulate în începerea proiectului cresc riscurile de eșec de management și pe cale de consecință și pe cele de integritate la implementarea proiectului, chiar dacă au fost generate în special de preocuparea de a îmbunătății documentele tehnice și analiza cost beneficiu.
Aceste întârzieri nu pot fi exclusiv atribuite ANCPI, ci au fost acumulate în timpul unui proces de elaborare deosebit de complex și cu un număr foarte mare de actori implicați: Banca Mondială, JASPERS, mai multe ministere din Guvernul României implicate în Comisia interministerială, AM POR, mai mulți furnizori de servicii de elaborare studii de fezabilitate. În acest context, ANCPI nu a avut capacitatea necesară să mobilizeze și să coordoneze toți acești actori pentru a finaliza elaborarea proiectului fără întârzieri față de planificările inițiale.


Conformitatea procesului de achiziție

Monitorizarea nu a identificat neconformități în documentele elaborate pentru procedura de achiziție.
Rămâne problematic aspectul asigurării celei mai bune implementări contractului încă din faza de selectare a operatorului economic, prin includerea unor criterii de evaluare calitativă a ofertelor.
Monitorul independent a constatat că, având în vedere specificul domeniului și complexitatea competențelor necesare pentru realizarea contractelor de înregistrare sistematică, a fost imposibilă identificarea unor factori de evaluare pentru personalul cheie - juriști și ingineri implicați - care să respecte criteriile de claritate și tratament egal necesare în procedurile de achiziție și să asigure că nu doar oferta, ci și serviciile prestate ulterior, sunt de calitate superioară.


Transparența procedurilor și accesul la documente acordat monitorului independent

Monitorul independent s-a bucurat pe parcursul perioadei acoperite de prezentul raport de transparență și accesul necesar la documente oferit de ANCPI.


Riscuri privind integritatea

Rămân reziduale riscuri și vulnerabilități la corupție ce nu pot fi doar prevenite și vor trebui tratate cu maximă atenție și celeritate dacă vor apărea în procesul de achiziție și implementarea contractelor
Rămân reziduale riscuri legate de concurența în achiziții publice, în condițiile în care acestea se realizează pe o piață relativ mică și foarte specializată, în care operatorii economici se cunosc deja între ei, iar contractele oferite de ANCPI în proiect sunt multe, de valoare mare și predictibile.


În cadrul procesului de realizare a documentației de atribuire a serviciilor de înregistrare cadastrală, TI-Romania și IPP au transmis multiple recomandări pentru îmbunătățirea calității și clarității caietului de sarcini, dintre care menționăm:

  • evitarea oricăror criterii de calificare care să fie restrictive pentru participarea operatorilor economici străini;
  • includerea în acordul cadru și contractele subsecvente a unor penalități descurajatoare pentru neexecutarea sau executarea neconformă a contractului;
  • justificarea fiecărei specificații din referatul de necesitate și strategia de contractare în raport cu nevoile de implementare ale proiectului și capacitatea autorității contractante.

Aceste recomandări au fost integral preluate de ANCPI.

Au fost însă şi alte două recomandări, importante în opinia monitorului independent, respinse de ANCPI, și anume:

  • organizarea consultării de piață anterior demarării procedurii de achiziție publică;
  • utilizarea factorilor de calitate pentru evaluarea ofertelor, ca de exemplu experiența personalului cheie propus pentru realizarea serviciilor.

Pentru fiecare din aceste recomandări, ANCPI a prezentat justificări credibile, printre care se numără presiunea de timp, riscul de contestații la criterii de calitate cu posibilitate de interpretare subiectivă sau faptul că specificațiile tehnice, aprobate prin Ordin ale Directorului General al ANCPI, au un caracter cuprinzător și asigură nivelul necesar de calitate al prestării serviciilor, fără a fi absolut necesară introducerea unor factori de calitate suplimentari.

Cu toate acestea, având în vedere că după încheierea perioadei de depunere a ofertelor, la 19 noiembrie 2018, doar o treime dintre loturile din licitația deschisă au primit oferte, în luna decembrie 2018 monitorul independent reiterează recomandarea organizării unei consultări de piață.

Mai multe informaţii despre Pactul de integritate, proiectul monitorizat, rezultatele înregistrate, precum şi despre riscurile privind integritatea, puteţi afla din documentul integral: Raportul de monitorizare privind evaluarea nevoilor şi elaborarea documentelor de atribuire în cadrul proiectului de cadastru în zonele rurale din România.

Raportul menţionat a fost elaborat în cadrul proiectului Pactele de Integritate – Mecanisme de control pentru buna gestionare a fondurilor UE, care are ca scop asigurarea unei bune gestionări a fondurilor europene prin elaborarea și aplicarea de Pacte de Integritate „pilot” în proiectele finanțate din Fondurile Structurale și de Coeziune.[2]

Pactele de integritate sunt angajamente luate de autoritățile contractante și operatorii economici în cadrul unui proces de achiziții publice, prin care aceștia se angajează să practice și să promoveze standarde de integritate înalte. Totodată, pactul permite unui monitor independent din societatea civilă să verifice respectarea acestor angajamente. Memorandumul de cooperare privind Pactul de Integritate a fost semnat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și consorțiul de organizații neguvernamentale format din Transparency International România și Institutul pentru Politici Publice în luna noiembrie 2017. În baza acestui document, consorţiul monitorizează progresul activităților de planificare a proiectului derulat de ANCPI și a achizițiilor publice de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare. Totodată, consorţiul formulează opinii privind conformitatea procedurii de achiziție publică cu legislația aplicabilă, normele etice și standardele de integritate și face recomandări și propuneri pentru eliminarea eventualelor nereguli.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Irina Lonean, Manager de proiect din partea Transparency International România, la tel: 0744.367.079, e-mail: irina.lonean@transparency.org.ro

Adrian Moraru, Expert Senior Achiziţii Publice din partea Institutului pentru Politici Publice, la tel: 0724 237 229, e-mail: adrian@ipp.ro .

 

 

[1] Proiectul monitorizat “Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară”, implementat de ANCPI este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

[2] Proiectul pilot este implementat la inițiativa DG REGIO în 11 state europene (respectiv: Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Italia, Polonia, Portugalia, Slovenia, Republica Cehă, România, Ungaria), pentru testarea Pactelor de Integritate și monitorizarea achizițiilor publice din 17 proiecte co-finanțate de Fondurile Structurale și de Investiții. Proiectul a fost inițial planificat pentru o perioadă de 4 ani: 2016-2019.