1. Generalitati proiect

Titlul proiectului: Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2017-2020, Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în Cadastru şi Cartea Funciară

Beneficiar: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Buget: 312.891.115 €

Indicatori: În vederea creşterii gradului de înregistrare a proprietăţilor şi a drepturilor reale corelative în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, până în 2023 este prevăzută realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru aproximativ 5.756.387 mil. ha din 793 unități administrative teritoriale/localități (UAT- uri) situate în zone rurale ale României.

Perioada de implementare: estimate 2018-2023

 

2. Obiective și activități planificate

Acţiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major şi, implicit, a obiectivului specific al axei prioritare 11 sunt:

 • înregistrarea sistematică a proprietăţilor imobiliare în zonele rurale selectate, prin efectuarea de servicii de înregistrare sistematică şi conversia în format digital a documentelor analogice existente;
 • îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a proprietăţilor prin consolidarea capacităţilor ANCPI şi a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).
 • pregătirea Strategiei de management a programului şi a studiilor aferente pentru gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi monitorizare, evaluare.
 • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalităţi, ANCPI, OCPI, CNC.

Aceste acţiuni urmează a fi implementate în cadrul a trei componente:

 • Componenta 1: Integrarea datelor existente şi extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României
 • Componenta 2: Îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a proprietăţilor
 • Componenta 3: Management, strategie şi tactici

Implementarea acestor trei componente va contribui la creşterea economică şi socială la nivel naţional, în conformitate cu politicile naţionale şi cele ale Uniunii Europene, prin:

 • stimularea investiţiilor în infrastructura de bază din zonele rurale: transport, energie, mediu, sănătate şi infrastructura socială;
 • creşterea nivelului de accesare a fondurilor europene pentru comunităţile din zonele rurale;
 • promovarea angajărilor şi suportul pentru mobilitatea forţei de muncă din zonele urbane în zonele rurale;
 • micşorarea diferenţelor între diferite zone dezvoltate din punct de vedere agricol şi alte regiuni mai puţin favorizate;
 • creşterea coeziunii teritoriale, sociale şi economice, promovarea dezvoltării generale armonioase prin reducerea diferenţelor între nivelurile de dezvoltare din zonele rurale şi urbane şi promovarea dezvoltării zonelor dezavantajate;
 • reducerea dificultăţilor întâmpinate în zonele montane, slab populate, zone a căror localizare geografică încetineşte procesul de dezvoltare, pentru încurajarea unei dezvoltări sustenabile a acestora;
 • promovarea incluziunii sociale şi a combaterii sărăciei;
 • încurajarea unei dezvoltări sustenabile a protecţiei mediului şi a utilizării eficiente a resurselor naturale.

 

3. Rezultate estimate

Proiectul este destinat să completeze obiectivul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, reglementat prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul major îşi propune să contribuie la creşterea economico-socială din zona rurală, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii şi să promoveze incluziunea prin extinderea procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor din zonele rurale ale României.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va beneficia de dezvoltarea Sistemului integrat de Cadastru şi Carte Funciară şi de crearea unei baze de date unitare şi complete a imobilelor din zonele selectate. Beneficiarii subsidiari ai intervenţiei sunt autorităţile publice locale şi cetăţenii din mediul rural.

Având proprietatea înregistrată, populaţia din zonele intervenţiei va putea beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor economice şi sociale, atât datorită securizării statutului proprietăţii, cât şi implicaţiilor clarificării situaţiei terenurilor asupra bugetelor locale, iar municipalităţile vor avea o situaţie clară a proprietăţilor pe care le deţin. În plus, vor fi create condiţiile optime pentru pregătirea strategiilor, planurilor şi programelor în domeniul infrastructurii, comunele din mediul rural îndeplinind astfel pre-condiţiile pentru accesarea programelor Uniunii Europene în domeniul dezvoltării infrastructurii locale (dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice şi a reţelelor stradale, reabilitarea clădirilor de interes public etc.), dar şi în domeniul mediului şi cel social. Mai mult, se vor crea premisele pentru securizarea şi eficientizarea pieţei funciare, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării mediului de afaceri.

Rezultatele intervenţiei conduc de asemenea, la crearea condiţiilor pentru realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare regională şi naţională, precum şi la facilitarea implementării proiectelor naţionale de investiţii în infrastructură şi a celor din alte domenii: agricultură, mediu, turism şi agroturism etc.

 

4. Pactul de Integritate

Descarca PDF

 

5. Implementarea activităților și achizițiilor

Proiectul se află în pregătire și va fi despu spre finanțare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în 2018.